JUDr. Michal Ďubek, PhD., advokát
advokátska kancelária 

Súdne spory, arbitráže a mimosúdne urovnania

Súdne spory patria medzi dôležitú agendu v rámci nášho výkonu advokátskej činnosti. Zastupovanie v tejto oblasti zahŕňa predovšetkým:

 • Dôkladnú analýzu skutkového stavu z pohľadu hmotného práva,
 • Zvolenie správneho procesného postupu,
 • Vypracovanie všetkých druhov podaní od predžalobných výziev až po mimoriadne opravné prostriedky,
 • Účasť na pojednávaniach a ďalších úkonoch, 
 • Právna pomoc pri výkone rozhodnutí.

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, ako aj účasť na predzmluvných rokovaniach je štandardnou súčasťou výkonu advokátskeho povolania. V rámci tejto činnosti poskytujeme právne služby vo vzťahu ku štandardným a tiež atypickým zmluvám, a to od účasti na rokovaniach, cez pripomienkovanie, až po vyhotovenie konkrétnej zmluvnej dokumentácie vrátane autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností. 

Podnikateľská činnosť

V rámci korporátnej agendy poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • Zakladanie obchodných spoločností,
 • Komplexná správa obchodných spoločností,
 • Optimalizácia právnych vzťahov týkajúcich sa obchodných spoločností,
 • Návrh akcionárskej štruktúry,
 • Príprava a realizácia valných zhromaždení,
 • Realizácie zmien v obchodnom registri,
 • Právo cenných papierov,
 • Riešenie sporov medzi akcionármi a riešenie sporov medzi spoločníkmi.

Nehnuteľnosti a stavebné právo

V súvislosti s nehnuteľnosťami poskytujeme právne poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (developerské spoločnosti, realitné kancelárie) a ďalším subjektom, to najmä pri predaji/kúpe/nájme nehnuteľnosti. V rámci tejto agendy ďalej vykonávame:

 • Hĺbkový právny audit vrátane analýzy rizík,
 • Prípravu transakčnej dokumentácie,
 • Zmluvy FIDIC,
 • Zastupovanie a komunikácia s orgánmi verejnej správy v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.

Trestné právo

V rámci trestného práva vykonávame:

 • Obhajobu obvineného v trestnom konaní,
 • Zastupovanie podozrivého v predprípravnom trestnom konaní,
 • Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní vrátane uplatnenia náhrady škody (tzv. adhézne konanie),
 • Právna pomoc svedkom,
 • Zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi.

Kontaktujte nás zadarmo a nezáväzne ohľadom vypracovania cenovej ponuky.

Kontakt

JUDr. Michal Ďubek, PhD., advokát

Sídlo

Dostojevského rad 1 
811 09 Bratislava 

Bankové spojenie

UniCredit Bank a.s. 
SK40 1111 0000 0016 9230 3006

Telefonický kontakt

+421 917 724 219