JUDr. Michal Ďubek, PhD., advokát
advokátska kancelária 

Profil kancelárie

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v ťažiskových právnych odvetviach.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz predovšetkým na:
                                        

  • Povinnosť mlčanlivosti ako základný princíp výkonu advokácie
  • Individuálny prístup ku každému klientovi
  • Rýchle a pragmatické vyriešenie veci

Pri výkone advokátskej činnosti spolupracujeme s advokátmi, daňovými a účtovnými poradcami a ďalšími odborníkmi z iných odvetví.

Mobirise Website Builder
JUDr. Michal Ďubek, PhD.
Advokát

V advokátskej praxi som pôsobil nepretržite medzi rokmi 2012 až 2019 najskôr v pozícii právneho asistenta, neskôr advokátskeho koncipienta.

Medzi rokmi 2013 až 2016 som popri výkone koncipientskej praxe pôsobil aj v akademickom prostredí (PhD. v odbore trestné právo).

V rokoch 2020 a 2021 som vykonával funkciu poradcu generálneho riaditeľa v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., kde som poskytoval svoje odborné vedomosti a skúsenosti predovšetkým v oblasti vedenia súdnych sporov.

Počas pôsobenia v advokácii v rokoch 2012 až 2019 bola hlavnou náplňou mojej agendy, podobne ako v Národnej diaľničnej spoločnosti, predovšetkým sporová agenda, a to najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany osobnosti (náhrada nemajetkovej ujmy).

Som držiteľom certifikátov FIDIC udeľovaných Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE):

  • zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha),
  • zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (červená kniha, vydanie 2017),
  • zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom (žltá kniha),
  • nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok.

V Slovenskej advokátskej komore som vedený ako advokát pod č. 8385.

Právne oblasti

Mobirise Website Builder
Trestné právo
Mobirise Website Builder
Nehnuteľnosti a stavebné právo
Mobirise Website Builder
Podnikateľská činnosť
Mobirise Website Builder
Súdne spory, arbitráže a mimosúdne urovnania
Odmena

V zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb advokát poskytuje právne služby za odmenu.

V zmysle predmetnej vyhlášky môže byť odmena dohodnutá ako hodinová, paušálna, podielová, tarifná alebo kombinovaná, a to v závislosti od okolnosti konkrétnej veci a dohody s klientom.

Prvá konzultácia, či už osobne, telefonicky alebo elektronickými prostriedkami, je vždy nezáväzná a bezplatná. 

Mobirise

Kontaktujte nás zadarmo a nezáväzne ohľadom vypracovania cenovej ponuky.

Kontakt

JUDr. Michal Ďubek, PhD., advokát

Sídlo

Dostojevského rad 1 
811 09 Bratislava 

Bankové spojenie

UniCredit Bank a.s. 
SK40 1111 0000 0016 9230 3006

Telefonický kontakt

+421 917 724 219